Sti

Hassel

Kvashegn

Fuglekasser

Private haver

Pavillion

Biodiversitets forløb

Prydhave

Høj

Sti

Leg/ophold

Sandbed

Stauder

Krydderurter

Sti

Kvashegn

Prydhave og biodiversitet

Skovparken, Svendborg

Landskab

Type: Landskab og bygning

ÅR: 2022 -
KLIENT: SAB
SAMARBEJDE: Graa Arkitekter

STATUS: Under realisering

Hvor der før lå en stor "græsørken" etableres nu en have som deler det store areal op. Tre hovedelementer kommer til at tegne den nye have, - de private haver, prydhaven og et biodiversitetsforløb.


Hver lejlighed har sin egen private have, der er direkte forbundet med stueetagen i lejlighedsblokken. Ved siden af de private haver etableres en prydhave med græsplæne, små bakker, valnødetræer og staudebede.


Mellem prydhaven og hovedvejen etableres et biodiversitetsforløb med enggræsser, hjemmehørende beplantning, grusbede, stendynger, træstammer, kvashegn, fuglekasser osv. 


De private haver forbinder bygningen med udearealer og bringer dagliglivet helt ud i prydhaven hvor der er plads til både afslapning og leg. Biodiversitetsforløbet fokuserer på oplevelser og små pauser, hvor man kan udforske og gå på opdagelse i naturen. Forløbet er åbent for de nærliggende institutioner og inviterer til læring og opdagelse i naturen.

Stort græsareal er svært at indtage, og beboerne skal uden om bygningen for at nå det.

Græsarealet opdeles i mindre haverum med forskellige udtryk og gøres tilgængeligt via private haver.

ETABLERING

I samarbejde med beboerne og en anlægsgartner er haverne nu etableret. De engagerede beboere har nu, efter planen, helt overtaget projektet. Haverne er blevet en aktiv del af Skovparken, en destination og et rigtig godt indslag i de store områder mellem husene.

Området opdeles i små haver af 4 x 7 meter. Hver have er designet for at tilgodese forskellige udfoldelsesmuligheder og udgiftsniveauer. Haverne etableres på rækker adskilt af stier. Et stiforløb anlægges på tværs. Fællesområdet placeres centralt i området. Haveprincippet er skalerbart, haverne kan anlægges og udvikles løbene efter behov og efterspørgsel.

Nyttehaverne placeres centralt i området, så de er tilgængelige for alle, en synlig destination i området og der vil være øjne på haverne dagen igennem. Haverne kobles op det det eksisterende stisystem og nye stier går igennem haverne. Flere funktioner samles her, - ved siden af haverne ligger en eksisterende legeplads og en ny lille plads etableres i området.

Nyttehaver i boligforening

Skovparken, Svendborg

Planlægning og landskab

Type: Landskab, brugerinddragelse, udførelse 

ÅR: 2023
KLIENT: SAB
SAMARBEJDE: Graa Arkitekter, beboere

STATUS: Realiseret

Formålet med nyttehaverne er at skabe en destination for beboere mfl.– midt i Skovparken. Med fokus på det spiselige og det grønne skabes fællesskaber på tværs af alder og etnicitet og nyttehaverne skal være et hyggeligt og stemningsfuldt supplement til det at bo i Skovparken.

Proces

HVOR OG HVORFOR?

I forbindelse med omdannelsen af Skovparkens udearealer er der et særligt fokus på at skabe steder i området der kan skabe aktivt liv og fællesskaber.
Desuden ønskes der en opdeling af de store græsarealer mellem husene og en af initiativerne er at etablere nyttehaver centralt i Skovparken.

Formålet med nyttehaverne er at skabe en destination for beboere mfl.– midt i Skovparken. Med fokus på det spiselige og det grønne vil vi skabe fællesskaber på tværs af alder og etnicitet og nyttehaverne skal være et hyggeligt og stemningsfuldt supplement til det at bo i Skovparken.

BRUGERINDDRAGELSE

OG STRATEGI

Det vigtigste er at beboerne køber ind på ideen. Derfor er brugerinddragelse og strategi helt afgørende for at få det til at lykkedes. Vi tager udgangspunkt i de mennesker som er intereserrede og bygger projektet op sammen med dem. Det danner det bedste udgangspunkt for et bæredygtigt nyttehaveprojekt.

PRINCIP FOR HAVER

TILPASNING I OMRÅDET

Infrastrukturplan

Skovparken, Svendborg 

Planlægning

TYPE: Infrastrukturplan i alment boligområde

ÅR: 2020 - 2022
KLIENT: SAB

SAMARBEJDE: Graa Arkitekter, Skovlund Landskab

STATUS: Realiseret

BAGGRUND OG FORMÅL

Skovparken er placeret i Østre bydel, på kanten af Svendborgby, omgivet af åbne landskaber, industriområder, skov og villakvarterer. Ligesom mange andre almene boligområder i Danmark og Vesteuropa blev Skovparkenplanlagt og bygget i løbet af 1970'erne og 80'erne for at imødekomme den store efterspørgsel efter boliger.


Området repræsenterer idéen om en prisvenlig,ordentlig og lys bolig omgivet af grønne områder og støttet af et stærktfællesskab. Ligesom andre almene boligområder, har Skovparken gennemgåetomfattende forandringer med hensyn til beboersammensætning og socialeudfordringer.


Udover den vedvarende boligsociale indsats, der blev påbegyndt islutningen af 1990'erne, har bygningerne i størstedelen af Skovparkengennemgået omfattende renoveringer, senest mellem 2009 og 2013, for atgenoplive områdets attraktivitet.


Skovparken er den største af Svendborg Andels Boligforenings(SAB) i alt 7 afdelinger og er kategoriseret som et udsat boligområde. Derforhar SAB's bestyrelse påbegyndt en proces, der skal placere Skovparken uden listen over udsatte boligområder.

OPBYGNING AF INFRASTRUKTURPLANEN

Planen tager højde for de eksisterende fysiske forhold i området, herunder bygninger, landskab og placering af faciliteter.


Intentionen med planen er at forbedre sammenhængen mellem Skovparken og den omgivende by ved at omstrukturere området internt og integrere den bedre med Østre bydel og resten af Svendborg.


Dette indebærer omfattende forbedringer af transportforbindelserne, etablering af nye gang- og cykelruter og etablering af nye offentlige rum, der kan fungere som forbindelsesled mellem Skovparken ogresten af byen.


Målet er at gøre Skovparken til en central del af bydelens struktur og liv og sikre et mere inkluderende og sammenhængende område.

Analyse

NYT CENTRUM
Skovparken har ikke noget centrum, med åbne og tilgængelige aktiviteter. Der er dog enkelte funktioner – især skolen, som er omdrejningspunkter i hverdagen for mange beboere fra både Skovparken og bydelen.


Ved at etablere et nyt centrum - Fælleden - som et stort fælles opholds-, lærings- og aktivitetsområde, skabes der en helt ny destination i bydelen og i byen. Og det er netop i kraft af sin placering; mellem Skovparken, skolen og bydelen, at fælleden bliver robust og dynamisk. Skolens udearealer optimeres ift. sports- og
bevægelsesaktiviteter og udelæring.


Fælleden introducerer en helt ny fortælling om at bo i Skovparken, og om at kunne komme i Skovparken som gæst.

NYE VEJFORBINDELSER
Skovparken betjenes af tre veje; Ørbækvej, Byparken og Marslevvej. De tre veje er ikke internt forbundet med hinanden, og Skovparken er kendetegnet ved, at alle veje ind i området ender blindt.


Forbindelsen mellem Marslevvej og Ring Nord aflaster Ørbækvej og åbner bydelen. Ved at forbinde Byparken og Marslevvej skabes en helt ny struktur og disponering af området.


Gadegennembruddet skal understøtte og betjene aktiviteterne på Fælleden, i skolen, Fælledhuset og evt. andre nye bygninger og steder ved Fælleden. Samtidig skaber den et flow af mennesker; gående, cyklende og kørende - igennem området og Skovparken.


Vejen åbner området op for omverden og giver liv til områder, der i dag føles utrygge og forsømte.

NYE HOVEDSTIER
I dag er der ikke noget tydeligt hierarki mellem stierne i området, og det er ikke klart, hvordan de er forbundet til bydelen. Særligt overgangene, hvor stierne møder det omgivende vejnet, er utrygge.


Der etableres to nye hovedstier, der forbinder stien langs skoven med Fælleden. Fælleden i sig selv fungerer som en flade, der forbinder eksisterende og nye stier. På selve Fælleden er gående og cyklende prioriteret, og udover gaden, der forbinder på tværs af
Fælleden, er der ingen biler. Eksisterende stier i området opgraderes.


Ved at etablere et nyt synligt og attraktivt stinet, der møder bydelens
stier, åbnes Skovparken op - både udefra og indefra.

Høj

Sti

Parkering

Sti

Fodbold

Ophold

Høj

Ophold

Ophold

Sti

Høj

Grill

Legeplads, landskab og fællesskab

Skovparken, Svendborg

Landskab

TYPE: Landskab, brugerinddragelse

ÅR: 2022 -
KLIENT: SAB
SAMARBEJDE: Graa Arkitekter

STATUS: Under realisering

Ved en boligbebyggelse skal en ny legeplads danne ramme om et nyt fællesareal for områdets beboere. Landskabet styrkes, og i dette indrettes en legeplads. Der er fokus på at blande flere funktioner for at skabe det bedste udgangspunkt for liv på stedet. Her samles leg, ophold til forskellige aldersgrupper, overdække, grill, parkering og stisystemer.

Landskab
Det eksisterende terræn forstærkes. Skrænten rundes og niveauforskellen styrkes ved at placere to høje i forlængelse af skrænten.
Der opnås et mere organisk og kontrastfyldt landskab at organiserer legepladsen i og omkring, det bedste udgangspunkt for at skabe et inspirerende sted for leg og ophold.

Fuktioner blandes

Funktionerne koncentreres og blandes. Leg, ophold, grill, parkering og stiforløb organiseres sammen. Det vil naturligt bringe liv til området og i løbet af hele dagen og aftenen.
Gode varierede opholdsarealer er afgørende for en vellykket legeplads. Der skal være komfortabelt ophold til forældre centralt i området, samt ophold i kantzonen rundt legepladsen så man naturligt kan kigge på, vente eller hænge ud i nærheden af aktiviteten.

Komfortabelt ophold centralt i området

Grill på kanten af legepladsen

Stier krydser i alle retninger gennem området

Ophold på kanten af legen med “hæng ud” kvalitet

"Hængslet" et nyt omdrejningspunkt

Skovparken, Svendborg

Planlægning og landskab

Hængslet er karakteriseret ved at stier, veje, funktioner og indgange samles og beriger hinanden. Pladsen er begunstiget af at den både ligger op til skolen, på kanten af bydelen og centralt i Skovparken. Derved opstår der et rum, som er åbent og tilgængeligt for alle. Ved at etablere en ny plads, netop her, som et fælles opholds, - og aktivitetsområde, opstår der en mulighed for at etablere en helt ny destination og identitetsmarkør i området og i byen.


Pladsen er formet af retningerne og bevægelserne i området. Langs siderne føres trafikken over pladsen, niveauforskellen udlignes her med ramper og trapper. Den centrale del af pladsen er et mere statisk område hvor ophold, aktiviteter og arrangementer kan finde sted. Denne del er grusbelagt, langs siderne er i gule belægningstegl. De to zoner afgrænses af en kant i beton som variere i højde. 


Nord for pladsen etableres et stort regnvandsbassin. Det indrettes med forskellig beplantning, store sten og fuglekasser. Trædesten og en gangbro gør området tilgængeligt og det bliver et alternativ til legepladsen med en anden karaktér og profil.

TYPE: Landskab, planlægning

ÅR: 2022 -
KLIENT: SAB
SAMARBEJDE: Graa Arkitekter

STATUS: Under realisering

Photo: Ed Gumuchian

Photo: Ed Gumuchian

Teglstenspassagen

Munkestræde, Svendborg

Planlægning, arkitektur og landskab

TYPE: Landskab, planlægning

ÅR: 2018
KLIENT: Svendborg Kommune
SAMARBEJDE: NOAA Architects

STATUS: Realiseret

Som bygherrer for Svendborg kommune stod Jesper Rosé Petersen i spidsen for områdeløftet "liv i min by" som arbejdede i og omkring kvarteret mellem Torvet og Toldbodvej. Sigtet var at skabe flere forbindelser mellem bykernen på den ene side og havnebassinerne på den anden side, hvor der bygges boliger og i fremtiden også institutioner. Hvis det skal lykkes, må det kompakte bykvarters smalle passager igen gøres tiltrækkende at betræde.


I Svendborg findes der stejle, smalle stræder, hvorbyen bliver helt tæt. Munkestrædet fik sit navn, fordi det skabte forbindelse mellem byens torv og gråbrødremunkenes kloster ved havet. I dag er klostret erstattet af en banegård, og det har længe været almindeligt at undgå det dunkle stræde i værtshuskvarteret, når man skulle ned på havnen.


I samarbejde med NOAA Architects blev projektet tegnet og realiseret 2016 - 2018.Plan Munkestræde

Opstalt Munkestræde